សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រមជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាលសម្រាប់ការស្នើសុំត្រួតពិនិត្យគុណភាព​ ឱសថ និង ផលិតផលសុខាភិបាលនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ចូលគណនីដើម្បីចុះឈ្មោះផលិតផលសំណាករបស់អ្នក

សាររបស់លោកនាយក

Welcome and thank you for coming to the website registration services analyze product quality, health systems online with the National Health Products Quality Control Center of the Ministry of Health in Cambodia. We appreciate the services offered on the quality control samples, and technical documentation for the request via an online system where you, the National Health Products Quality Control Center Services we will offer is a focus on product quality representative who will be registered with the Ministry of Health of the Kingdom of Cambodia or tests to verify product quality, save lives or health..ete. Product samples, which provide services such as pharmaceutical raw materials, pharmaceutical products or health products, medical devices, health products the quality of water used in the medical field or for the manufacturing of cosmetics, food quality, drinking water and other health products, alcohol products which need to be registered with the Ministry of Health of the Kingdom of Cambodia, and daily use. The purpose of registration of the new online system is our hope that your work will facilitate the use of a highly efficient and automated systems to respond quickly qualified officer of the National Health Products Quality Control Center. We welcome ideas and recommend improvements to your valuable in improving our service in order to improve trade practices and health of citizens. សូមស្វាគមន៍ និងអរគុណចំពោះការចូលមកកាន់គេហទំព័រសេវាចុះបញ្ជិកាវិភាគគុណភាពផលិតផលសុខាភិបាលតាមប្រពន្ធ័អនឡាញជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល នៃក្រសួងសុខាភិបាល ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ យើងខ្ញុំពេញចិត្តក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មជូនអ្នកលើការងារត្រួតពិនិត្យគុណភាពសំណាក និងឯកសារបច្ចេកទេសចំពោះការស្នើសុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញពីកន្លែងអ្នកមកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល។ សេវាដែលយើងនឹងផ្តល់ជូនគឺ ផ្តោតលើការពិនិត្យលើគុណភាពផលិតផលតំណាងរបស់អ្នកដែលនឹងត្រូវចុះបញ្ជិកាជាមួយក្រសួងសុខាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឬការធ្វើតេស្តផ្ទៀងផ្ទាត់នូវគុណភាពផលិតផលជួយសង្រ្គោះជីវិត ឬទ្រទ្រង់សុខភាព ។ល។ សំណាកផលិតផលដែលផ្តល់សេវាដូចជា វត្ថុធាតុដើមឱសថ ផលិតផលឱសថ អាហារ ឬផលិតផលបំប៉នសុខភាព ផលិតផលជំនួយសុខភាព សម្ភារៈពេទ្យប្រើប្រាស់ គុណភាពទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្រ្ត ឬសម្រាប់រោងចក្រផលិត គ្រឿងសម្អាង ចំណីអាហារ គុណភាពទឹកបរិភោគ ផលិតផលអាល់កុល និងផលិតផលសុខាភិបាលផ្សេងទៀត ដែលចាំបាច់ត្រូវចុះបញ្ជីជាមួយ ក្រសួងសុខាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ។ គោលបំណងនៃការចុះបញ្ជីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញថ្មីរបស់យើងខ្ញុំនេះគឺ សង្ឈឹមថានឹងជួយសម្រួលការងាររបស់អ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់ឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ និងជាប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិក្នុងការឆ្លើយតបលឿនពីមន្រ្តីមានសមត្ថភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាលយើង។ យើងខ្ញុំស្វាគមន៍នូវគំនិតកែលម្អ និងការផ្តល់អនុសាសន៍ដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកក្នុងការកែលម្អសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក និងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។

Read more...
...